Pályázati kiírás – intézményvezető

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ajka Városi Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01 – 2026.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8400 Ajka, Béke utca 6/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.                     

Pályázati feltételek:
– Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és óvodapedagógus szakképzettség valamint pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság, • cselekvőképesség, • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
– a pályázó legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, ellátott feladatok feltüntetésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó aláírt, eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
– Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Melinda irodavezető nyújt, a 06/88/521-109 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8400 Ajka, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/37-1/2021. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
– Személyesen: Schwartz Béla polgármester, Veszprém megye, 8400 Ajka, Szabadság tér 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  A pályázatról Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
–  Ajka Város Önkormányzata honlapja – 2021. március 31.
–  Ajka Városi Óvoda honlapja – 2021. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni Ajka Város Önkormányzata címére. A borítékra írják rá: „PÁLYÁZAT – Ajka Városi Óvoda intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ajka.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Beszoktatás a Zümi csoportban

Beszoktatás a Zümi csoportban

„Hej Óvoda, óvoda…, óvoda…” Az óvodai életbe való bekapcsolódás az új kiscsoportosoknak és szüleiknek egyaránt nem könnyű. Teljesen új szokások, szabályok, új felnőttek és új társak várják a 3. életévüket betöltött gyermekeket. „Az anyás beszoktatás a bölcsődei nevelés „találmánya”, melyet az óvodák jelentős részében is alkalmaznak. Az óvodában a leggyakrabban a leválás a központi téma. A Zümi csoportban az idei nevelési évben 8 kisgyermek érkezett és ismerkedett meg a felnőttekkel és új csoporttársakkal. Volt, aki hamar otthon érezte magát, de voltak olyanok, akiknek nehezebben ment. A beszoktatás folyamatában a csoportban dolgozó felnőttek aktívan részt vesznek. A gyermekeknek felkínáltunk érdekesebbnél érdekesebb tevékenységeket, otthonos légkört teremtettünk, hogy minél könnyebb legyen az elválás. A jó idő is segítségünkre volt, hisz hamar megismerkedhettek az udvari élettel is és kipróbálhatták az udvari játékokat, homokvárakat építhettek, süteményeket süthettek és bekapcsolódhattak a körjátékokba. Az első hetekben felfedezték az óvodát, a mosdót, az öltözőt, a szomszéd csoportokat, meglátogattuk a konyhás néniket, és jelverseket és énekeket hallgathattak a szabad játék idejében. Sok mesét, verset, mondókát, éneket hallhattak az óvó néniktől és nagyobb társaiktól is. Bekapcsolódtak a dramatikus játékokban, de aki csak szemlélődni szeretett volna arra is volt lehetősége, majd ha úgy érzi, hogy szeretne, bekapcsolódik.

                                              A legfontosabb, hogy jól érezzék magukat, az új ingereket befogadják és mindennapjaik színesek és változatosak legyenek.  Ahogy a gyerekeknek, a szülőknek is segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy megtalálják a helyüket, a szerepüket a szülői közösségben, ahol elfogadják őket olyannak, amilyenek. Az első szülői értekezletet egy játékos ismerkedéssel kezdtük, ahol az új csoporttagok bemutatkoztak, meséltek gyermekeikről és magukról is. A minél szorosabb együttműködés kialakításához fontos, hogy óvodán kívül, kötetlenebb helyzetekben is együtt legyenek a gyerekek, felnőttek, a családok minél több tagja, ezért minden évszakban szervezünk olyan közöolyan közös programot, ahovámindenki eljöhet és minden család jól érezheti magát. Ilyen volt a Dió ünnep október elején, ahol kicsik és nagyok válogathattak és kipróbálhatták a népi játékokat, lovas kocsikázhattak, és finom diós alapanyagú süteményeket kóstolhattak. Jó volt látni,hogy kezdenek kialakulni baráti kapcsolatok a gyermekek és a szülők között is. Befogadták a kicsiket és a nagyokat is a „ régi” Zümi csoportosok és egy igazi kis méhkas alakul ki az elkövetkező években. Lassan egy másfél hónap elteltével elmondhatjuk, hogy a gyermekek reggelente jókedvűen, mosolygósan érkeznek meg csoportunkba és mind a 29 Zümi csoportos gyermek jól érzi magát nálunk. Marton Lívia mesterpedagógus