Köszöntjük az Ajka Városi Óvodában

Bemutatkozunk

Az Ajka Városi óvoda 700 óvodáskorú gyermek neveléséről gondoskodik hat óvodájában. Nevelőközösségünk számára határozott igény a folyamatos egyéni, szakmai fejlődés és az intézményi kínálat színesebbé tétele. Az óvodapedagógia korszerű módszereinek alkalmazása, a belső innovációk, jó gyakorlatok kidolgozása mindennapos törekvések Ajka város óvodáiban.

Óvodánk rendszeresen nyer pályázati támogatásokat a különböző programok megvalósítására. Aktuális pályázataink:

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01862 pályázat

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01865 pályázat

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01864 pályázat

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01165 pályázat

Intézményünk

Óvodavezető: Ráczné Németh Csilla

Fogadóórája: Minden hétfőn 15:00 órától, előzetes bejelentkezés alapján

OM azonosító: 036865

Titkárság:
email: ovodaajka@gmail.com
telefon: (06) 88/508-140, (06) 88/508-141

Gyors információk

Beiratkozás

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda nevelő intézmény, a gyermek három éves korától addig, amíg a tankötelezettség teljesítését más intézménytípusban meg nem kezdi. Az óvodai beíratás pontos idejét a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza a fenntartó, a helyi szokásoknak megfelelően. (Újság, plakát, óvoda honlapján).

A gyermekek jogai és kötelességei

Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt áll. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani, joga, hogy egyházi jogi személy által szervezett hitoktatásban vegyen részt.

A szülő jogai és kötelességei

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről évente legalább két alkalommal részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen
közreműködhet.

A nyitvatartás rendje
 • Hétszínvirág Óvoda, Béke u. 6/A 5:00-17:00-ig tart nyitva.
 • Katica Óvoda, Bródy I. u. 7. 5:30-17:00-ig tart nyitva.
 • Vizikék Óvoda, Sport u. 10. 5:00-17:00-ig tart nyitva.
 • Zöldikék Óvoda, Úttörő u. 1/A 5:30-17:00-ig tart nyitva.
 • Patakparti Óvoda, Béke u. 33. 5:00-17:00-ig tart nyitva.
 • Szivárvány Óvoda, Padragi út 198. 6:00-16:00-ig tart nyitva.

Reggelente 7.30-ig, vagy 8.00-ig ügyeletes csoportban gyülekeznek a gyermekek,
délután 15.30 ill.- 16.00-tól az óvoda zárásáig a gyermek létszámtól függően szintén összevont csoport működik.
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda a nyári hónapokban összevont gyermekcsoportokkal működik.

Érkezés, távozás

A gyermeket óvodába való érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át
az óvodapedagógusnak. Az óvodából a gyermek idegennek, vagy rokonnak csak a szülő írásbeli kérelme alapján adható ki.
A gyermek elvitelekor minden esetben (főleg az udvaron) az óvodapedagógusnak
szólni kell. Miután a szülő átvette az óvodapedagógustól gyermekét, kérjük, ne
tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő
óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyerekek sokaságát.
A gyermek viselkedését érkezésekor, távozáskor a szülők felügyeljék!

A gyermekek távolmaradásának igazolásra vonatkozó szabályok

A gyermek távolmaradását (bármilyen okból történik) a szülőnek be kell jelenteni a hiányzást megelőző napon 9 óráig telefonon, vagy személyesen az óvodatitkárnak, gazdasági ügyintézőnek, vagy a csoportban dolgozó óvodapedagógusnak. A gyermek mulasztását a szülőnek minden esetben igazolnia kell. Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást, ha:
- a szülő által egy nevelési évben igazolható 10 nap esetében, amennyiben az óvoda által biztosított formanyomtatvány kitöltése és leadása előre
megtörtént
- a szülő a 10 nevelési napot meghaladó hiányzás esetén írásbeli kérelme alapján a távolmaradásra engedélyt kapott,
- a gyermek beteg volt, és az orvos igazolja a hiányzást, s azt az időpontot amikortól a gyermek egészségesen jöhet óvodába,
- tartós betegség esetén az igazolást legkésőbb 5 naponként az óvodában bemutatja,
- a gyermek hatósági intézkedés és egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, melyről a hivatalos dokumentum bemutatásra került.

Óvodáink és intézményi programjaink oldalai

Az Ajka Városi Óvoda hat óvodában végzi nevelő, oktató tevékenységét. A  Hétszínvirág, Katica, Vizikék, Zöldikék, Patakparti és a Szivárvány Óvoda, valamint intézményi kapcsolódásaink önálló oldalait a logóra kattintva érheti el, ahol további érdekes és hasznos információkat talál.

Címünk

8400 Ajka, Béke u. 6/A

Óvodánk ügyintézési ideje

Hétfőtől - Péntekig:
8:00-tól - 16:00 óráig

telefon és email

(06) 88/508-140
ovodaajka@gmail.com

Köszöntő

Köszöntöm az Ajka Városi Óvoda pedagógusközössége nevében.

Honlapunkon igyekszünk választ nyújtani kérdéseire, bemutatni színes óvodai életünk mindennapjait.

Ráczné Németh Csilla intézményvezető

Küldetésünk

Óvodai nevelésünk és szakmai közösségünk céljai

 • Gyermekközpontú, befogadó óvodai környezet kialakítása.
 • A gyermek egyéni adottságai alapján képességeinek, kompetenciáinak formálása kiemelten a játék, anyanyelv és a külső világ tevékeny megismerése területén
 • Innovatív pedagógiai kultúránk folyamatos fejlesztése.
 • Partneri kapcsolataink erősítése és folyamatos bővítése.
 • Zöld Óvoda kritériumrendszerének megfelelő működés.

Kétmedencés tanuszoda

Óvodánk kétmedencés tanuszodával rendelkezik, amely 2006 évben közel 20 milliós beruházással megújult, saját úszóedzőt alkalmazunk.

A gyermekek egészségvédelmét a rendszeres mozgáson, úszáson, korcsolyázáson kívül a só szoba használata is segíti.

Kiemelt programok

Innovációk és kapcsolódások

Intézményünk szakmai elismerésekkel rendelkezik az innovációs tevékenységek, a környezettudatos nevelés, a tehetséggondozás, a hálózati együttműködések terén.

Oktatási partnerségek

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar Bázis óvodájaként és a Kaposvári Egyetem partnerintézményeként feladatunk az egyetemi hallgatók szakmai munkájának segítése a gyakorlatban.

Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kapcsolatok tudatos keresése, kiépítése óvodánkban több éves múltra tekint vissza, több e-Twinnig projektben vettünk részt /pl. Téli ünnepek az óvodában, Teddy mackó barátokat keres, Little Christmas Wishes, Social solidarity and cooperation, Creative Kid /. 2012-től az Európai Bizottság támogatásával Comenius pályázatokat valósítottunk meg, Székhely óvodánkban koordinátorként, Kräterhexe und Gemüsezwerge címmel. Hétszínvirág óvodánk Small Hand for Big Actions című pályázat megvalósításának volt a helyszíne. 2013.02.15. és 2013.06.15. között a Comenius program keretein belül Törökországból tanárasszisztenst fogadtunk Hétszínvirág intézményegységünkben.

2014-ben a Patakparti óvodánk Erasmus+ K2 „Act together- be creative!”  projekt megvalósításában vett részt. Katica intézményegységünk 2016-ban koordinátori szerepet vállalt az Erasmus+ K219 Small legend researchers című pályázat megvalósításában.

Kétmedencés tanuszoda

Vizikék Óvodánk kétmedencés tanuszodával rendelkezik, amely 2006 évben közel 20 milliós beruházással megújult, saját úszóedzőt alkalmazunk. A gyermekek egészségvédelmét a rendszeres mozgáson, úszáson, korcsolyázáson kívül a só szoba használata is segíti.

Tehetségpontok hálózata

Tehetségpontjaink célja a kiemelkedő képességű, kreatív óvodás gyermekek felfedezése, azonosítása, személyiségük fejlesztése különböző gazdagító programok keretében a sokszínűség elvének hangsúlyozásával. Műhelymunkák keretében, egyéni, mikro, vagy kiscsoportos formában komplex program kidolgozásával segítjük a gyerekek tehetségének kibontakozását.

Tehetséggondozásban jártas szakembereink a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás, illetve a Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás mellett figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket.

Tág szakmai szempontok

Az óvodai nevelés és tanulás tervezett pedagógiai folyamat, amely a gyermeki fejlődés eredményessége érdekében sokrétű szakmai szempontokat vesz figyelembe. A nevelési-oktatási alapelvek, célok, feladatok meghatározása az intézményvezető és a nevelőtestület tagjainak közös tevékenysége. Óvodapedagógusaink a gyermekek testi-lelki egyensúlyának megteremtésére, képességeinek fejlesztésére, képességeik alakítására helyezik a hangsúlyt.

i

Blogbejegyzéseink

Óvodáink blogbejegyzései

Óvodáink önálló oldalain elolvashatja összes bejegyzésüket, blogbejegyzéseinkben ezek közül válogattunk.

Óvodai beiratás a 2024/25-ös nevelési évre

Közlemény - a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről Tisztelt Szülők! A 2024/2025. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2024. szeptember 1. az óvodai beiratkozás helyszíne az Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes...

bővebben
Szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

Szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Kalandoló” játékos tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztés Az idei évben második alkalommal került sor tudásátadásra intézményünkben. Az Ajka Városi Óvoda Katica óvodájában 2022.11.23-án került sor a „Kalandoló” címet viselő jó gyakorlatunkat bemutatására. Az...

bővebben

„Kalózok a tengerek urai”

Projektalapú tervezés - szakmai nap az Ajka Városi Óvodában Az Ajka Városi Óvoda 2017 óta az OH bázisintézménye. Az eltelt időszakban több alkalommal is megvalósult kitűzött célunk, a pedagógusaink által kidolgozott „jó gyakorlatok átadása”, a tudásmegosztás más...

bővebben
Óvodakerti „jó gyakorlat” átadása

Óvodakerti „jó gyakorlat” átadása

Óvodai Programunk egyik kiemelt területe a környezet szeretetére és védelmére nevelés, Örökös Zöld Óvodaként és az Iskolakertekért Alapítvány mentor óvodájaként örömmel osztjuk meg tapasztalatainkat az érdeklődő kollégákkal. 2022. október 17-én, a zalakomári óvoda...

bővebben

Boldogságóra online szakmai nap

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2022.05.25-én tartotta online szakmai napját, mely a Boldogságóra alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg. A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni a pozitív pszichológia kutatási...

bővebben

Óvodai beiratás a 2022/23-as nevelési évre

Közlemény - a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről Tisztelt Szülők! A 2022/2023. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2022. szeptember 1. az óvodai beiratkozás Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes területéről...

bővebben

Óvodás

Ovis csoport

Óvoda

Óvodapedagógus

Lépjünk kapcsolatba!

Címünk: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Telefon: (06) 88/508-140

Email: ovodaajka@gmail.com

Óvodai ügyintézés: H-P: 8:00 – 16:00 óráig