Óvodai beiratás a 2024/25-ös nevelési évre

2024.03.14.

Közlemény – a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 2024/2025. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2024. szeptember 1. az óvodai beiratkozás helyszíne az Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes területéről:
Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Ajka, Szabadság tér 13.

Időpontja:

2024. április 22. 8.00-16.00
2024. április 23. 8.00-17.00
2024. április 24. 8.00-16.00

Jelentkezni a helyszínen biztosított, vagy a mellékelt jelentkezési lappal lehet. A kitöltött jelentkezési lap átvételéről a szülő a helyszínen igazolást kap.

A beiratkozáshoz a szülő (gondviselő) vigye magával:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát/ a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyáját, TAJ – kártyáját
– a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozatot
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ajka Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) az alapító okiratuk szabályai szerint tudják fogadni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény igazgatója.

Az óvoda igazgatója

  1. a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  2. b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodaigazgatónál, Ajka Város Jegyzőjének címezve.

Az a gyermek, aki 2024. év augusztus 31.-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2024. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni! A 2024. évben augusztus 31.-ig 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő – április 15. napjáig benyújtott – kérelmére az engedélyező szerv a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

A jelentkezési lap letölthető: https://ajkaovoda.hu/wp-content/uploads/2024/03/jelentkezesi_lap-2024-25_Varosi-Ovoda.pdf

 

Ajka, 2024. 03. 11.

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

Óvodás

Ovis csoport

Óvoda

Óvodapedagógus

Lépjünk kapcsolatba!

Címünk: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Telefon: (06) 88/508-140

Email: ovodaajka@gmail.com

Óvodai ügyintézés: H-P: 8:00 - 16:00 óráig