Óvodai beiratás a 2024/25-ös nevelési évre

Közlemény – a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 2024/2025. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2024. szeptember 1. az óvodai beiratkozás helyszíne az Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes területéről:
Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Ajka, Szabadság tér 13.

Időpontja:

2024. április 22. 8.00-16.00
2024. április 23. 8.00-17.00
2024. április 24. 8.00-16.00

Jelentkezni a helyszínen biztosított, vagy a mellékelt jelentkezési lappal lehet. A kitöltött jelentkezési lap átvételéről a szülő a helyszínen igazolást kap.

A beiratkozáshoz a szülő (gondviselő) vigye magával:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát/ a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyáját, TAJ – kártyáját
– a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozatot
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat.

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ajka Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) az alapító okiratuk szabályai szerint tudják fogadni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény igazgatója.

Az óvoda igazgatója

  1. a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  2. b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodaigazgatónál, Ajka Város Jegyzőjének címezve.

Az a gyermek, aki 2024. év augusztus 31.-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2024. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni! A 2024. évben augusztus 31.-ig 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő – április 15. napjáig benyújtott – kérelmére az engedélyező szerv a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

A jelentkezési lap letölthető: https://ajkaovoda.hu/wp-content/uploads/2024/03/jelentkezesi_lap-2024-25_Varosi-Ovoda.pdf

 

Ajka, 2024. 03. 11.

Dr. Jáger László
címzetes főjegyző

Óvodai beiratás a 2022/23-as nevelési évre

Közlemény – a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2022. szeptember 1. az óvodai beiratkozás Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes területéről elektronikus vagy postai levél megküldésével történik, 2022. április 27-29 között.
Jelentkezni az óvoda honlapjáról www.ajkaovoda.hu, facebook oldaláról letölthető jelentkezési lappal lehet. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot kérjük megküldeni az ovodaajka@gmail.com email címre, vagy postai úton: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Béke u. 6/A címre.

Az óvodakezdés első napján a szülő (gondviselő) köteles bemutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát/ a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyáját, TAJ – kártyáját
– a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozatot,
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ajka Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) az alapító okiratuk szabályai szerint tudják fogadni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodavezetőnél, Ajka Város Jegyzőjének címezve.

Az a gyermek, aki 2022. év augusztus 31.-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2022. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni! A 2022. évben augusztus 31.-ig 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő kérelmére az engedélyező szerv a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

A Jelentkezési lap letölthető: https://ajkaovoda.hu/wp-content/uploads/2022/03/jelentkezesi_lap2022-23.pdf

Ajka, 2022. március 18.

Dr. Jáger László

címzetes főjegyző

„Hétszínvirág-nap” a Hóvirág csoportban

„Hétszínvirág-nap” a Hóvirág csoportban

Régi hagyomány szerint „Hétszínvirág napon” történik az új gyerekek köszöntése játékos keretek között, általában a Szülők részvételével, amit a jelen helyzet nem tett lehetővé.
Ezen a napon a régebben,1-2 éve óvodába járó gyerekek köszöntik társaikat, a kicsiket, vagy újonnan érkezetteket. A játékhoz a drámapedagógia módszereit használtam fel, ami cselekvésközpontú tevékenységekben mutatkozott meg. Ezek a módszerek hatnak a gyermekek gondolkodására, meglévő ismereteiket játékos módon feleleveníti, „előhívja”, izgalmassá teszi a cselekvést a gyermekek számára. Emlékezetükbe érzelmeiken keresztül rögzül a játékos fejlesztés.

A Hóvirág csoportban így történt a köszöntés:
Varázsmanó V.Katajev: Hétszínvirág című meséjét küldte a Hóvirág csoportos gyerekeknek, amit felolvastam, figyelmesen meg is hallgatták. Elmondtam, hogy Varázsmanó megkért arra, segítsek, mert tudta, hogy nagyon ügyes segítőim vannak a Hóvirág csoportban. Szeretné, ha megtalálnák, visszaszereznék a gyerekek a szirmokat, amiket Annuska szétszórt a mesében, hátha valakinek még segítségére lehetne ez a varázslatos virág!
Lelkesen vállalkoztak a feladatra.
Minden gyerek homlokára rajzoltam egy Varázsvirágot (arcfestékkel), ami azt jelezte, hogy a virágszirmokat keresők csapatába tartoznak, ők a Varázsmanó Segítői.


7 db borítékot kellet megkeresniük a csoport különböző részein, ezek egy-egy színű szirmot jeleztek, a dobókocka számképei is rajta voltak a borítékon, a borítékban pedig különféle feladványok, amiket a Segítőknek meg kellett oldaniuk, abban az estben kaphatták meg az aktuális színű szirmot.
Nagy igyekezettel keresték a borítékokat, amit a szőnyegre növekvő sorrendben összeraktunk. (Gyakorolhattuk közben a számképek felismerését, ezt ellenőriztük számolással). Majd egyenként kinyitottam a borítékokat, a benne lévő feladványt felolvastam.

A gyerekek lelkesen, örömmel vettek részt a mozgásos, a figyelem-, az ügyesség-és értelemfejlesztő feladványok végrehajtásában. Olyan játékos tevékenységeket kért Varázsmanó a gyerekektől, ami nem volt ismeretlen számukra, így rövid idő alatt teljesíthették a kérését. Kapcsolódott a színekhez, állatokhoz, növényekhez (ezek az elmúlt időszak betervezett témáihoz szorosan kötődtek). Egy-egy mozgásos tevékenységgel is fokoztam a hangulatukat, mint a Papucsválogató, Színcica, Akadálypálya – különféle állatok mozgásának utánzásával…
Figyeltek egymásra, végig fegyelmezetten, örömmel, izgalommal teljesítették a feladatot, hogy Varázsmanónak vissza tudják adni a Hétszínvirág szirmait.
Mikor minden „próbát”kiálltak a segítők, mindenki kapott egy-egy „varázs-hétszínvirágot”, hogy emlékezzen a játékra, és arra, hogy Ők is tudnak varázsolni!
A játék után két régi óvodásunk köszöntötte az idén érkezett HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODÁBA járó gyerekeket ugyancsak egy aprósággal.

  Nagy Magdolna
óvodapedagógus

„Gyúrd, dagaszd a kenyeret, tekenőbe kelesztgesd…”

„Gyúrd, dagaszd a kenyeret, tekenőbe kelesztgesd…”

 – Mihály-napi cipósütés a Napsugár csoportban

Az Aratás- betakarítás időszaka is nagyon sok izgalmas tevékenységet tartogat a gyerekeknek. A természetsarkunkban már szeptember eleje óta ott van „kévébe” rakva a gabona, amit Mihály napjáig feldolgozunk. A kalászokat levágjuk, a gabona szárát eltesszük és az adventi időszakban felhasználjuk a kis Jézus jászolába téve.

Mindent magunk csináltunk, csépeltük, válogattuk a pelyvától, a csoportszobában található konyhai malmunkon őröltük, szitáltuk és Mihály napján – idén első alkalommal- cipót sütöttünk belőle. Már korán reggel a szépen megterített asztalból, a kis köténykék szék hátára helyezéséből és a hozzávalók asztalon sorakozásából sejthették a gyerekek, hogy valami érdekes dolog készülődik, alig várták, hogy neki lássunk a munkának. A tészta összeállításában és dagasztásban minden kisgyermek szívesen és aktívan vett részt. Két kezünk és szívünk  melegével,  kedves dalocskákkal, mondókákkal növesztgettük a kis cipónkat. Vendégünk volt Lídia néni, a Katica csoport dajka nénije, aki régebben a kenyérgyárban dolgozott pékként, így nagyon sok érdekes dolgot láthattak-hallhattak a gyerekek tőle a kenyérsütés rejtelmeiről. Különleges fonási technikákat mutatott meg a gyerekeknek, akik érdeklődve figyelték és alig várták, hogy sütés után megkóstolhassák a friss, ropogós kenyérkét.

 

 

Frissen facsart gyümölcslevet  és zamatos szőlőt fogyasztottak hozzá és boldogan zengedezték a jól ismert asztali áldásunkat:
„Föld, te adtad ezt nekünk,
 Nap, te érlelted nekünk.
Nap, te kedves, Föld, te kedves,
azt, mit ma ehetünk
néktek köszönhetjük!
Jó étvágyat kívánunk!”

A délutáni hazamenetelkor mindegyikük boldogan kínálta meg szüleit a fonott kosárban ízlésesen tálalt kenyér-falatkákból.
Ez egy nagyon jól átlátható folyamat volt a gyerekek számára, közvetlen tapasztalással, hogy miből lesz a mindennapi kenyerünk.

Bertalanné Poór Beáta, Tóth Balázsné

óvodapedagógusok

    Interperszonális tehetség

    Interperszonális tehetség

Az Ajka Városi Óvoda Katica Óvodájában, a NAPSUGÁR csoportban a 2009/2010 tanévtől kezdve a Kompetencia alapú programcsomag adaptálásával, ajánlásaival dolgozunk. A tevékenységben megvalósuló tanulási folyamat alapritmusát a négy őselem:

  1. Levegő/július, augusztus, szeptember/
  2. Tűz / október, november, december/
  3. Víz / január, február, március/
  4. Föld / április, május, június/

Váltakozása adja, amely az évszakok, ünnepek, hagyományok, és hétköznapok változásait is feldolgozza. A komplexitást közrefogja a külső világ tevékeny megismerése, melynek témakörei határozzák meg az irodalom- anyanyelv, vizuális tevékenység, zenei tevékenység, mozgás-testnevelés területek témaválasztásait is.
A megvalósításnál az egyéni bánásmód elvét figyelembe véve differenciálást alkalmazunk, (egyénenként fokozottan ráfigyelünk a tehetséggondozás megvalósulására, s legfontosabb módszerünk a pozitív megerősítés.

2020. októberében, a TŰZ témájához érkeztünk. Rajmon Kitti Virág, csoportunk 7 éves tagja vállalta, hogy előadást tart a tűzről a gyerekeknek. Édesapjával elkészítették a pp t-t, majd két csoportban bemutatta előadását.

Rögtönzött kísérletet is végeztünk arról, hogy felmelegszik-e a kezünk, ha gyorsan összedörzsöljük. Jó meleg lett!
Kitti azt is elmondta, hogy nagyon érdeklik az állatok, ezért is állatorvos szeretne lenni.
Az elismerés, dicséret erősítette önbizalmát, s elhatározta, hogy elmélyül, még több ismeretet szerez a témában, valamint a Víz, Föld, Levegő elemekről is hasonló ismertetőt készít.
A család támogatására számíthat, ami az egyik legfontosabb a tehetséggondozásban! A lehetőséget, közönséget, eszközöket, segítőket óvodánkban a Csodabogár Tehetségpont biztosítja.

Nagy Szilvia Beáta
Óvodapedagógus – Gyógypedagógus
Mesterpedagógus