Boldogságóra online szakmai nap

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2022.05.25-én tartotta online szakmai napját, mely a Boldogságóra alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg. A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertanát és gyakorlati elemeit, melynek hatékonyságát az ELTE empirikus kutatásokkal igazolta.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte, hogy az innovációra nyitott, kimagasló szakmai – módszertani tudással rendelkező nevelőtestület tagjai folyamatosan keresik az újszerű pedagógiai eljárásokat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek személyiségfejlődését, képességfejlesztését.

Ezt követte Pethő Anita óvodavezető helyettes prezentációja, melyben bemutatta a Patakparti Óvodában folyó nevelőmunkát.

Bali Mónika óvodapedagógus fényképekkel színesített előadásában kitért arra, hogy a Boldogságóra program hogyan hat a gyermekek személyiségfejlesztésére, a reális önismeret alakítására, egymás elfogadására, a különböző szituációs játékokkal, kreatív feladatokkal, dalokkal, mesével, drámajátékokkal. A program minden hónapban olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a különböző feladatok, játékok lelki egészségüket is fejleszti. A program gyakorlatban történő alkalmazását 17 perces kis videón láthatták a szakmai nap résztvevői.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, véleményt nyilvánítani.

 

Magyar Éva
óvodavezető helyettes, bázisintézményi koordinátor

Óvodai beiratás a 2022/23-as nevelési évre

Közlemény – a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2022. szeptember 1. az óvodai beiratkozás Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes területéről elektronikus vagy postai levél megküldésével történik, 2022. április 27-29 között.
Jelentkezni az óvoda honlapjáról www.ajkaovoda.hu, facebook oldaláról letölthető jelentkezési lappal lehet. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot kérjük megküldeni az ovodaajka@gmail.com email címre, vagy postai úton: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Béke u. 6/A címre.

Az óvodakezdés első napján a szülő (gondviselő) köteles bemutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát/ a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyáját, TAJ – kártyáját
– a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozatot,
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ajka Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) az alapító okiratuk szabályai szerint tudják fogadni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodavezetőnél, Ajka Város Jegyzőjének címezve.

Az a gyermek, aki 2022. év augusztus 31.-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2022. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni! A 2022. évben augusztus 31.-ig 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő kérelmére az engedélyező szerv a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

A Jelentkezési lap letölthető: https://ajkaovoda.hu/wp-content/uploads/2022/03/jelentkezesi_lap2022-23.pdf

Ajka, 2022. március 18.

Dr. Jáger László

címzetes főjegyző

Újabb sikeres bázisintézmény szakmai nap az Ajka Város Óvodában

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye harmadik alkalommal tartott online szakmai napot. „Tehetséggondozás a mozgás területén” téma iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg a 2022.02.24-én megrendezésre kerülő bázis intézményi nap. Az „Ép testben ép lélek” Regisztrált Tehetségpont, Gumimaci Tehetségműhelyében folyó munka elméleti bemutatása mellett fő célkitűzésünk volt megmutatni, hogyan valósul meg a gyakorlatban a kiemelkedő mozgású, sportban tehetséges gyermekek gondozása, fejlesztése. A program alkalmazása hozzájárul a pedagógus szerep megújításához, a korszerű pedagógiai módszerekre építve.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte a tehetséggondozás érvényesülését a nevelőmunkában. Szó volt arról, hogy a tehetséggondozás a mindennapokban és a tehetségműhelyekben is jelen van.

Ezt követte Dr. Balatinczné Németh Mónika óvodavezető helyettes prezentációja, melyben a Vizikék Óvoda jellegzetességeiről, speciális nevelési területeiről, a tehetséggondozás módjáról kaptak képet a szakmai nap részt vevői.

A továbbiakban Csonkáné Krützner Márta óvodapedagógus tehetségműhely vezető előadása volt hallható. Kiemelte, hogy a labdának fejlesztő, tanító, varázslatos hatása van. A mozgásában tehetséges gyermekeknél a labdás mozgásfejlesztés során nagyon gyorsan kiderül, kinek, milyen érzéke, tehetsége van a labdás sportokhoz. A labda, mint vonzó tárgy határozottan sikeres eszköz, ha szeretnénk a gyermek figyelmét hosszabb ideig fenntartani.  A prezentáció után a 27 perces kis videófelvétel, ennek a gyakorlatban történő megvalósulását mutatta be.

A szakmai napra becsatlakozó kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani. Az eredményességet mérő kérdőívek visszajelzései alapján is elmondható, hogy a szakmai nap sikeres és tartalmas volt.

 

                                                                       Magyar Éva mesterpedagógus

   bázisintézményi koordinátor

„Óvodakertünk kincsei” Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Óvodakertünk kincsei” Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Óvodakertünk kincsei”

Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

Az Ajka Városi Óvoda 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. A cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, jó lehetőség a nevelőmunka területén eddig elért eredményeink, “jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására. Bemutató foglalkozások, előadások, műhelymunkák tartásával az intézménybe érkező óvodapedagógusok szakmai tudásának bővítése, a tudásátadás a fő célunk.
Ilyen nyílt napra került sor 2021.10.13-án, mely a Zöld óvoda-Élhetőbb Jövő – óvodai jó gyakorlat alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg.
A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni, hogyan valósul meg a gyakorlatban a pedagógusaink által kidolgozott Zöld Óvoda-Élhetőbb Jövő „jó gyakorlat”.  “Az óvodakert kincsei” címet viselő szakmai napon az óvoda kertben termesztett növények tudatos felhasználása, az egészséges táplálkozási szokások alakítása, tartósítási eljárások bemutatására volt a téma.
A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden ismertette a „jó gyakorlat” kidolgozásának folyamatát, továbbá arról, hogy az óvoda Örökös Zöld Óvoda és Óvodakert mentor címmel is rendelkezik.
Ezt követte Jagaditsné Bajczi Erika óvodapedagógus, környezeti nevelő prezentációja az egészséges életmód alakításáról. A „Fenntartható fejlődés” 17 pontjából 3 területet emelt ki. Beszélt arról, hogy mit tehetünk, mi pedagógusok az éhezés megszüntetése, az egészséges élet és jólét, valamint a fenntartható fejlődés területén, hogyan kapcsolható az óvodakertekben végeztt tevékenységekhez.

Az óvodai csoportokban készített rövid videó felvételeken pedig a gyakorlatban való megvalósítást láthattál az érdeklődők.

  1. „Óvodakertünk kincsei” – az óvodakertben termesztett növények felismerése BeeBot padlórobot alkalmazásával. /Magyar Éva mesterpedagógus/.
  2. „Fűszervaj készítése” – az óvodakertben termesztett fűszernövények felhasználásával/petrezselyem, snidling. /Magyar Éva mesterpedagógus/
  3. „Csalamádé készítése télire”. Az óvodakertben termesztett növények felhasználásával: karfiol, hagyma, káposzta, paprika. /Nagy László óvodapedagógus
  4. „Krumpli manó” barkácsolása a kiscsoportosokkal. /Bodó Andrea óvodapedagógus/

A látottakat megbeszélés követte, majd az eredményesség mérő lapok kitöltésével zárul a szakmai nap.

     

 

 

 

 

 

Magyar Éva mesterpedagógus

bázisintézményi koordinátor

Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ebben az évben is megrendezte a Tavaszi Pedagógia Napok programsorozatot 2021. március 22-30 között.
A szakmai hét keretében került sor 2021.03.25-én az Ajka Városi Óvoda online szakmai napjára, melynek célkitűzése volt bemutatni, hogy „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő”/ „Az vagy, amit megeszel” intézményi „jó gyakorlatunk”, kidolgozása milyen elvek és célok mentén történt. Bemutattuk, hogyan valósul meg az a gyakorlatban, hogyan ismerkednek meg a különböző játékos tevékenységek során a gyerekek az egészséges életmód szokásaival, hogyan alakítható az egészséges táplálkozás iránti fogékonyság.

2017 óta vagyunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, mely lehetőséget ad „jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására, átadására. „Jó gyakorlataink” kidolgozásában, alapvetőnek éreztünk minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az óvoda sikeres működésében.
A szakmai napra jelentkezőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, az ott folyó szakmai munkát.
A „jó gyakorlatot” kidolgozó Vizikék és Zöldikék óvodában folyó nevelőmunkáról és az óvodák jellegzetességeiről Dr. Balatinczné Németh Mónika óvodavezető helyettes beszélt. Ezt követően Marton Lívia mesterpedagógus prezentációban ismertette az egészséges életmód, egészséges táplálkozás témakörben kidolgozott „jó gyakorlat” elméleti hátterét. Beszélt arról, milyen elemeket tartalmaz intézményi „jó gyakorlatunk”, hogyan történt annak kidolgozása, mi inspirálta a nevelőtestület tagjait a program kidolgozására, hogyan építhető be az a Pedagógiai Programba. Szó esett arról is, hogyan lehet kihasználni a helyi adottságokat, hogyan segíti a pedagógusok környezettudatos szemléletformálását, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását a nevelőmunkában és az egészséges táplálkozás alakítását a fenntartható fejlődés alapelvei mentén a kidolgozott innováció. Kitért az intézmény által kialakított kapcsolatok fontosságára, a szülők szemléletformálására.
Erdősi-Török Dóra óvodapedagógus fotókból összeállított prezentációban mutatta be, hogyan valósul és valósítható meg a gyakorlatban az egészséges életmódra nevelés. Sok gyakorlati példát adott az egészséges táplálkozás szokásainak alakításához, a higiéniai szokások megalapozásához, az egészséges ételek megismeréséhez és megismertetéséhez, az óvodakertben végzett tevékenységek fejlesztő hatásáról, a szülők szemléletformálásáról.
Kiemelt hangsúlyt kapott előadásában a közös élményszerzés, cselekvés, tevékenykedtetés, vizsgálódás fontossága, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele.
A chat-en is érkezett pozitív visszajelzések és az online kérdőívek válaszai is a szakmai nap sikerességét és eredményességét igazolta számunkra.

Magyar Éva
mesterpedagógus,  Bázisintézményi koordinátor