Szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

Szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Kalandoló” játékos tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztés

Az idei évben második alkalommal került sor tudásátadásra intézményünkben. Az Ajka Városi Óvoda Katica óvodájában 2022.11.23-án került sor a „Kalandoló” címet viselő jó gyakorlatunkat bemutatására. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként célunk a tudásmegosztás, az egymástól való tanulás, a pályakezdők segítése. A bemutató foglalkozással célunk volt a nevelőmunka gazdagítása, továbbá megmutatni, hogy hogyan lehet segíteni a gyermekek mozgásfejlődését játékos úton, életkoruknak megfelelő feladatokkal, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A jelenlévőket Magyar Éva mesterpedagógus bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi óvodát, az intézményekben folyó szakmai munkát. A bemutató foglakozást vezető Nagy Szilvia Beáta mesterpedagógus mesei elemek segítségével motiválta a gyerekeket a feladatok végrehajtására.

A szakmai beszélgetés során elmondta, hogy a mozgás területére kidolgozott innovációnk kiindulási pontja az a tény volt, hogy a kisgyermek aktivitása folytán szívesen tevékenykedik, mozog. Célunk volt, hogy a gyermekek természetes mozgásigényére építve egyéni- és életkori sajátosságait figyelembe véve újítsuk meg a gyermekek mozgásfejlesztését, a mozgásos tevékenységeket. A kidolgozott mozgásprogram a hagyományos kötött szervezési formák helyett inkább a gyermek tevékenykedtetésére, kreativitására, önállóságára épít és egy-egy környezetismereti tématervhez szervesen kapcsolódik.

A „jó gyakorlat” segíti a pedagógusok nevelőmunkáját és a gyermekek egyéni képességeihez igazodó tudatos fejlesztési tevékenységüket a mozgás területén. A mozgás program gyakorlati alkalmazása a differenciális lehetőségét is biztosítja.  A kidolgozott „kalandos” mozgás örömforrás a gyermek számára, a kreativitás, az önkifejezés eszköze, mely során mozgáskoordinációja, önfegyelme, kitartása, szociális képességei fejlődnek.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani.

A szakmai nap az eredményesség mérő lapok kitöltésével zárult.

Magyar Éva
mesterpedagógus
Bázisintézményi koordinátor

                                           

„Kalózok a tengerek urai”

Projektalapú tervezés – szakmai nap az Ajka Városi Óvodában

Az Ajka Városi Óvoda 2017 óta az OH bázisintézménye. Az eltelt időszakban több alkalommal is megvalósult kitűzött célunk, a pedagógusaink által kidolgozott „jó gyakorlatok átadása”, a tudásmegosztás más intézményekkel, a pályakezdők segítése. 2022.10.19-én megrendezésre került online szakmai napon a projekt módszer alkalmazását a nevelőmunkában mutattuk be az érdeklődő pedagógusoknak, melynek célja volt megismertetni, hogy különleges témakörökkel, hogyan lehet feldolgozni játékos úton, életkoruknak megfelelően, egy-egy ismeretanyagot. A szakmai nap első felében Magyar Éva mesterpedagógus bázisintézményi koordinátor beszélt a projekt módszerről, a kidolgozott innovációról. Szó volt arról, hogy a hagyományos évszakokra épülő tervezéstől eltérően a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, az őket körülvevő világ eseményeire, alapozva, a mindennapi életből, a régi hagyományokból, történelmi eseményekből merítettek olyan problémahelyzeteket, melyek megoldásra késztették őket.  Fontos volt számunkra, hogy ezekben a tevékenységekben el tudjanak mélyülni, ezért 4 hetes projekteket terveztek. Az tapasztalták, hogy ezek a projektek segítették a közösség alakulását, a társas kapcsolatok erősödését és az együttműködési készség fejlődését, a „másság” elfogadását és a tolerancia fejlődését. A projektek lehetőséget adtak a többféle tapasztalatszerzésre, az önálló egyéni –és csoportos munkára, a kreatív ötletek megvalósítására.

Ezt követte Marton Lívia Éva mesterpedagógus, óvodavezetőhelyettes prezentációja a gyakorlatban való megvalósításról szólt. A „Kukkantás múltba és jelenbe” innovációból a gyermekek által legkedveltebb projektet „Kalózok a tengerek urai” mutatta be. Elmondta, hogy a témák feldolgozása, változatos játéklehetőségek és tevékenységek sorozatából áll, és ezek a tevékenységek folyamatos, közvetlen, konkrét tapasztalást, cselekvő aktivitás biztosítanak a gyermekeknek. Az intézményi innovációk egyes elemeit, jó gyakorlatait, a zöld jeles napokat is beépítették a projektbe. Az IKT eszközök alkalmazása pedig még több lehetőséget adott a téma alaposabb megismeréséhez, vagy éppen a megoldásához. A családok bevonása a gyűjtőmunkába tovább erősítette az óvoda-család, az óvodapedagógus-szülő kapcsolatot. a projektet mindig az adott csoport sajátosságaihoz igazodva a formálhatjuk, változtathatjuk.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani.

 

                                                                                   Magyar Éva mesterpedagógus
Bázisintézményi koordinátor

Óvodakerti „jó gyakorlat” átadása

Óvodakerti „jó gyakorlat” átadása

Óvodai Programunk egyik kiemelt területe a környezet szeretetére és védelmére nevelés, Örökös Zöld Óvodaként és az Iskolakertekért Alapítvány mentor óvodájaként örömmel osztjuk meg tapasztalatainkat az érdeklődő kollégákkal. 2022. október 17-én, a zalakomári óvoda alkalmazotti közössége látogatott el hozzánk. A jó gyakorlatunk továbbadásán túl célunk az Iskolakert hálózatán belüli intézmények közötti kapcsolat alakítása, a természetalapú tanulás, a környezettudatosság iránti elköteleződés elmélyítése.

A vendégeket Ráczné Németh Csilla óvodavezető köszöntötte, s bemutatta az Ajka Városi Óvoda intézményeit, működésük jellegzetességeit. Magyar Éva óvodavezető helyettes a Hétszínvirág Óvodában folyó szakmai munkáról beszélt. Ezután Jagaditsné Bajczi Erika az óvodakerti tevékenységeken keresztül mutatta be a vendégeknek, hogy milyen módon közvetítjük a Pedagógiai Programban megfogalmazott értékrendet.

              

A kötetlen beszélgetés során kiderült, hogy bár a két óvoda adottságai különbözőek, az óvodakert által kínált fejlesztési lehetőségeket mindkét nevelőtestület fontosnak tartja.

Az óvodáskorú gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki a környezet iránt, ha minél több alkalmat biztosítunk számukra az aktív cselekvésre, élményszerzésre. Megosztottuk tapasztalatainkat arról, hogyan alakítottuk ki a többfunkciós kertünket, milyen korszerű tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk. Egyetértettünk abban, ha úgy szervezzük meg a kerti munkát, hogy azt a gyermekek játéknak élik meg, akkor szinte észrevétlenül tanulják meg a természet iránti pozitív érzést. Mindkét közösség célja, hogy minél több gyermeknek átadhassuk a kertészkedés szeretetét. A délelőtti program az óvodakert bejárásával zárult.

Délután a zalakomári óvoda alkalmazotti közössége a Csingervölgyi Vadasparkban egy erdőpedagógiai foglalkozáson vett részt.

 

                                                           Jagaditsné Bajczi Erika
óvodapedagógus, környezeti nevelő

Boldogságóra online szakmai nap

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2022.05.25-én tartotta online szakmai napját, mely a Boldogságóra alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg. A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertanát és gyakorlati elemeit, melynek hatékonyságát az ELTE empirikus kutatásokkal igazolta.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte, hogy az innovációra nyitott, kimagasló szakmai – módszertani tudással rendelkező nevelőtestület tagjai folyamatosan keresik az újszerű pedagógiai eljárásokat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek személyiségfejlődését, képességfejlesztését.

Ezt követte Pethő Anita óvodavezető helyettes prezentációja, melyben bemutatta a Patakparti Óvodában folyó nevelőmunkát.

Bali Mónika óvodapedagógus fényképekkel színesített előadásában kitért arra, hogy a Boldogságóra program hogyan hat a gyermekek személyiségfejlesztésére, a reális önismeret alakítására, egymás elfogadására, a különböző szituációs játékokkal, kreatív feladatokkal, dalokkal, mesével, drámajátékokkal. A program minden hónapban olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a különböző feladatok, játékok lelki egészségüket is fejleszti. A program gyakorlatban történő alkalmazását 17 perces kis videón láthatták a szakmai nap résztvevői.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, véleményt nyilvánítani.

 

Magyar Éva
óvodavezető helyettes, bázisintézményi koordinátor

Óvodai beiratás a 2022/23-as nevelési évre

Közlemény – a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2022. szeptember 1. az óvodai beiratkozás Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes területéről elektronikus vagy postai levél megküldésével történik, 2022. április 27-29 között.
Jelentkezni az óvoda honlapjáról www.ajkaovoda.hu, facebook oldaláról letölthető jelentkezési lappal lehet. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot kérjük megküldeni az ovodaajka@gmail.com email címre, vagy postai úton: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Béke u. 6/A címre.

Az óvodakezdés első napján a szülő (gondviselő) köteles bemutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát/ a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyáját, TAJ – kártyáját
– a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozatot,
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ajka Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) az alapító okiratuk szabályai szerint tudják fogadni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodavezetőnél, Ajka Város Jegyzőjének címezve.

Az a gyermek, aki 2022. év augusztus 31.-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2022. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni! A 2022. évben augusztus 31.-ig 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő kérelmére az engedélyező szerv a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

A Jelentkezési lap letölthető: https://ajkaovoda.hu/wp-content/uploads/2022/03/jelentkezesi_lap2022-23.pdf

Ajka, 2022. március 18.

Dr. Jáger László

címzetes főjegyző