Szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

Szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Kalandoló” játékos tevékenységbe ágyazott mozgásfejlesztés

Az idei évben második alkalommal került sor tudásátadásra intézményünkben. Az Ajka Városi Óvoda Katica óvodájában 2022.11.23-án került sor a „Kalandoló” címet viselő jó gyakorlatunkat bemutatására. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként célunk a tudásmegosztás, az egymástól való tanulás, a pályakezdők segítése. A bemutató foglalkozással célunk volt a nevelőmunka gazdagítása, továbbá megmutatni, hogy hogyan lehet segíteni a gyermekek mozgásfejlődését játékos úton, életkoruknak megfelelő feladatokkal, az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A jelenlévőket Magyar Éva mesterpedagógus bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi óvodát, az intézményekben folyó szakmai munkát. A bemutató foglakozást vezető Nagy Szilvia Beáta mesterpedagógus mesei elemek segítségével motiválta a gyerekeket a feladatok végrehajtására.

A szakmai beszélgetés során elmondta, hogy a mozgás területére kidolgozott innovációnk kiindulási pontja az a tény volt, hogy a kisgyermek aktivitása folytán szívesen tevékenykedik, mozog. Célunk volt, hogy a gyermekek természetes mozgásigényére építve egyéni- és életkori sajátosságait figyelembe véve újítsuk meg a gyermekek mozgásfejlesztését, a mozgásos tevékenységeket. A kidolgozott mozgásprogram a hagyományos kötött szervezési formák helyett inkább a gyermek tevékenykedtetésére, kreativitására, önállóságára épít és egy-egy környezetismereti tématervhez szervesen kapcsolódik.

A „jó gyakorlat” segíti a pedagógusok nevelőmunkáját és a gyermekek egyéni képességeihez igazodó tudatos fejlesztési tevékenységüket a mozgás területén. A mozgás program gyakorlati alkalmazása a differenciális lehetőségét is biztosítja.  A kidolgozott „kalandos” mozgás örömforrás a gyermek számára, a kreativitás, az önkifejezés eszköze, mely során mozgáskoordinációja, önfegyelme, kitartása, szociális képességei fejlődnek.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani.

A szakmai nap az eredményesség mérő lapok kitöltésével zárult.

Magyar Éva
mesterpedagógus
Bázisintézményi koordinátor

                                           

„Kalózok a tengerek urai”

Projektalapú tervezés – szakmai nap az Ajka Városi Óvodában

Az Ajka Városi Óvoda 2017 óta az OH bázisintézménye. Az eltelt időszakban több alkalommal is megvalósult kitűzött célunk, a pedagógusaink által kidolgozott „jó gyakorlatok átadása”, a tudásmegosztás más intézményekkel, a pályakezdők segítése. 2022.10.19-én megrendezésre került online szakmai napon a projekt módszer alkalmazását a nevelőmunkában mutattuk be az érdeklődő pedagógusoknak, melynek célja volt megismertetni, hogy különleges témakörökkel, hogyan lehet feldolgozni játékos úton, életkoruknak megfelelően, egy-egy ismeretanyagot. A szakmai nap első felében Magyar Éva mesterpedagógus bázisintézményi koordinátor beszélt a projekt módszerről, a kidolgozott innovációról. Szó volt arról, hogy a hagyományos évszakokra épülő tervezéstől eltérően a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, az őket körülvevő világ eseményeire, alapozva, a mindennapi életből, a régi hagyományokból, történelmi eseményekből merítettek olyan problémahelyzeteket, melyek megoldásra késztették őket.  Fontos volt számunkra, hogy ezekben a tevékenységekben el tudjanak mélyülni, ezért 4 hetes projekteket terveztek. Az tapasztalták, hogy ezek a projektek segítették a közösség alakulását, a társas kapcsolatok erősödését és az együttműködési készség fejlődését, a „másság” elfogadását és a tolerancia fejlődését. A projektek lehetőséget adtak a többféle tapasztalatszerzésre, az önálló egyéni –és csoportos munkára, a kreatív ötletek megvalósítására.

Ezt követte Marton Lívia Éva mesterpedagógus, óvodavezetőhelyettes prezentációja a gyakorlatban való megvalósításról szólt. A „Kukkantás múltba és jelenbe” innovációból a gyermekek által legkedveltebb projektet „Kalózok a tengerek urai” mutatta be. Elmondta, hogy a témák feldolgozása, változatos játéklehetőségek és tevékenységek sorozatából áll, és ezek a tevékenységek folyamatos, közvetlen, konkrét tapasztalást, cselekvő aktivitás biztosítanak a gyermekeknek. Az intézményi innovációk egyes elemeit, jó gyakorlatait, a zöld jeles napokat is beépítették a projektbe. Az IKT eszközök alkalmazása pedig még több lehetőséget adott a téma alaposabb megismeréséhez, vagy éppen a megoldásához. A családok bevonása a gyűjtőmunkába tovább erősítette az óvoda-család, az óvodapedagógus-szülő kapcsolatot. a projektet mindig az adott csoport sajátosságaihoz igazodva a formálhatjuk, változtathatjuk.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani.

 

                                                                                   Magyar Éva mesterpedagógus
Bázisintézményi koordinátor

Boldogságóra online szakmai nap

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2022.05.25-én tartotta online szakmai napját, mely a Boldogságóra alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg. A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertanát és gyakorlati elemeit, melynek hatékonyságát az ELTE empirikus kutatásokkal igazolta.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte, hogy az innovációra nyitott, kimagasló szakmai – módszertani tudással rendelkező nevelőtestület tagjai folyamatosan keresik az újszerű pedagógiai eljárásokat, lehetőségeket, melyek segítik a gyermekek személyiségfejlődését, képességfejlesztését.

Ezt követte Pethő Anita óvodavezető helyettes prezentációja, melyben bemutatta a Patakparti Óvodában folyó nevelőmunkát.

Bali Mónika óvodapedagógus fényképekkel színesített előadásában kitért arra, hogy a Boldogságóra program hogyan hat a gyermekek személyiségfejlesztésére, a reális önismeret alakítására, egymás elfogadására, a különböző szituációs játékokkal, kreatív feladatokkal, dalokkal, mesével, drámajátékokkal. A program minden hónapban olyan témát jár körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a különböző feladatok, játékok lelki egészségüket is fejleszti. A program gyakorlatban történő alkalmazását 17 perces kis videón láthatták a szakmai nap résztvevői.

A szakmai nap zárásaként a kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, véleményt nyilvánítani.

 

Magyar Éva
óvodavezető helyettes, bázisintézményi koordinátor

Újabb sikeres bázisintézmény szakmai nap az Ajka Város Óvodában

Az Ajka Városi Óvoda, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye harmadik alkalommal tartott online szakmai napot. „Tehetséggondozás a mozgás területén” téma iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg a 2022.02.24-én megrendezésre kerülő bázis intézményi nap. Az „Ép testben ép lélek” Regisztrált Tehetségpont, Gumimaci Tehetségműhelyében folyó munka elméleti bemutatása mellett fő célkitűzésünk volt megmutatni, hogyan valósul meg a gyakorlatban a kiemelkedő mozgású, sportban tehetséges gyermekek gondozása, fejlesztése. A program alkalmazása hozzájárul a pedagógus szerep megújításához, a korszerű pedagógiai módszerekre építve.

A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, mely a település hat óvodáját egyesítő intézmény. Kiemelte a tehetséggondozás érvényesülését a nevelőmunkában. Szó volt arról, hogy a tehetséggondozás a mindennapokban és a tehetségműhelyekben is jelen van.

Ezt követte Dr. Balatinczné Németh Mónika óvodavezető helyettes prezentációja, melyben a Vizikék Óvoda jellegzetességeiről, speciális nevelési területeiről, a tehetséggondozás módjáról kaptak képet a szakmai nap részt vevői.

A továbbiakban Csonkáné Krützner Márta óvodapedagógus tehetségműhely vezető előadása volt hallható. Kiemelte, hogy a labdának fejlesztő, tanító, varázslatos hatása van. A mozgásában tehetséges gyermekeknél a labdás mozgásfejlesztés során nagyon gyorsan kiderül, kinek, milyen érzéke, tehetsége van a labdás sportokhoz. A labda, mint vonzó tárgy határozottan sikeres eszköz, ha szeretnénk a gyermek figyelmét hosszabb ideig fenntartani.  A prezentáció után a 27 perces kis videófelvétel, ennek a gyakorlatban történő megvalósulását mutatta be.

A szakmai napra becsatlakozó kollégáknak lehetőséget adtunk kérdezni, hozzászólni, vélemény nyilvánítani. Az eredményességet mérő kérdőívek visszajelzései alapján is elmondható, hogy a szakmai nap sikeres és tartalmas volt.

 

                                                                       Magyar Éva mesterpedagógus

   bázisintézményi koordinátor

„Óvodakertünk kincsei” Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Óvodakertünk kincsei” Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

„Óvodakertünk kincsei”

Nyílt szakmai nap a Hétszínvirág óvodában

Az Ajka Városi Óvoda 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. A cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, jó lehetőség a nevelőmunka területén eddig elért eredményeink, „jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására. Bemutató foglalkozások, előadások, műhelymunkák tartásával az intézménybe érkező óvodapedagógusok szakmai tudásának bővítése, a tudásátadás a fő célunk.
Ilyen nyílt napra került sor 2021.10.13-án, mely a Zöld óvoda-Élhetőbb Jövő – óvodai jó gyakorlat alkalmazása iránt érdeklődő óvodapedagógusokat célozta meg.
A szakmai nap fő célkitűzése volt bemutatni, hogyan valósul meg a gyakorlatban a pedagógusaink által kidolgozott Zöld Óvoda-Élhetőbb Jövő „jó gyakorlat”.  „Az óvodakert kincsei” címet viselő szakmai napon az óvoda kertben termesztett növények tudatos felhasználása, az egészséges táplálkozási szokások alakítása, tartósítási eljárások bemutatására volt a téma.
A résztvevőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden ismertette a „jó gyakorlat” kidolgozásának folyamatát, továbbá arról, hogy az óvoda Örökös Zöld Óvoda és Óvodakert mentor címmel is rendelkezik.
Ezt követte Jagaditsné Bajczi Erika óvodapedagógus, környezeti nevelő prezentációja az egészséges életmód alakításáról. A „Fenntartható fejlődés” 17 pontjából 3 területet emelt ki. Beszélt arról, hogy mit tehetünk, mi pedagógusok az éhezés megszüntetése, az egészséges élet és jólét, valamint a fenntartható fejlődés területén, hogyan kapcsolható az óvodakertekben végeztt tevékenységekhez.

Az óvodai csoportokban készített rövid videó felvételeken pedig a gyakorlatban való megvalósítást láthattál az érdeklődők.

  1. „Óvodakertünk kincsei” – az óvodakertben termesztett növények felismerése BeeBot padlórobot alkalmazásával. /Magyar Éva mesterpedagógus/.
  2. „Fűszervaj készítése” – az óvodakertben termesztett fűszernövények felhasználásával/petrezselyem, snidling. /Magyar Éva mesterpedagógus/
  3. „Csalamádé készítése télire”. Az óvodakertben termesztett növények felhasználásával: karfiol, hagyma, káposzta, paprika. /Nagy László óvodapedagógus
  4. „Krumpli manó” barkácsolása a kiscsoportosokkal. /Bodó Andrea óvodapedagógus/

A látottakat megbeszélés követte, majd az eredményesség mérő lapok kitöltésével zárul a szakmai nap.

     

 

 

 

 

 

Magyar Éva mesterpedagógus

bázisintézményi koordinátor

Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Sikeres Bázisintézményi szakmai nap az Ajka Városi Óvodában „Zöld óvoda- Élhetőbb Jövő”/„Az vagy, amit megeszel” „jó gyakorlat”

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja ebben az évben is megrendezte a Tavaszi Pedagógia Napok programsorozatot 2021. március 22-30 között.
A szakmai hét keretében került sor 2021.03.25-én az Ajka Városi Óvoda online szakmai napjára, melynek célkitűzése volt bemutatni, hogy „Zöld Óvoda – Élhetőbb Jövő”/ „Az vagy, amit megeszel” intézményi „jó gyakorlatunk”, kidolgozása milyen elvek és célok mentén történt. Bemutattuk, hogyan valósul meg az a gyakorlatban, hogyan ismerkednek meg a különböző játékos tevékenységek során a gyerekek az egészséges életmód szokásaival, hogyan alakítható az egészséges táplálkozás iránti fogékonyság.

2017 óta vagyunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, mely lehetőséget ad „jó gyakorlataink”, innovációink bemutatására, átadására. „Jó gyakorlataink” kidolgozásában, alapvetőnek éreztünk minden olyan törekvést, amely gazdagító változást eredményez a nevelési rendszerünkben, a gyermekek személyiségének alakulásában, az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében és az óvoda sikeres működésében.
A szakmai napra jelentkezőket Magyar Éva mesterpedagógus, bázisintézményi koordinátor köszöntötte, majd röviden bemutatta az Ajka Városi Óvodát, az ott folyó szakmai munkát.
A „jó gyakorlatot” kidolgozó Vizikék és Zöldikék óvodában folyó nevelőmunkáról és az óvodák jellegzetességeiről Dr. Balatinczné Németh Mónika óvodavezető helyettes beszélt. Ezt követően Marton Lívia mesterpedagógus prezentációban ismertette az egészséges életmód, egészséges táplálkozás témakörben kidolgozott „jó gyakorlat” elméleti hátterét. Beszélt arról, milyen elemeket tartalmaz intézményi „jó gyakorlatunk”, hogyan történt annak kidolgozása, mi inspirálta a nevelőtestület tagjait a program kidolgozására, hogyan építhető be az a Pedagógiai Programba. Szó esett arról is, hogyan lehet kihasználni a helyi adottságokat, hogyan segíti a pedagógusok környezettudatos szemléletformálását, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását a nevelőmunkában és az egészséges táplálkozás alakítását a fenntartható fejlődés alapelvei mentén a kidolgozott innováció. Kitért az intézmény által kialakított kapcsolatok fontosságára, a szülők szemléletformálására.
Erdősi-Török Dóra óvodapedagógus fotókból összeállított prezentációban mutatta be, hogyan valósul és valósítható meg a gyakorlatban az egészséges életmódra nevelés. Sok gyakorlati példát adott az egészséges táplálkozás szokásainak alakításához, a higiéniai szokások megalapozásához, az egészséges ételek megismeréséhez és megismertetéséhez, az óvodakertben végzett tevékenységek fejlesztő hatásáról, a szülők szemléletformálásáról.
Kiemelt hangsúlyt kapott előadásában a közös élményszerzés, cselekvés, tevékenykedtetés, vizsgálódás fontossága, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevétele.
A chat-en is érkezett pozitív visszajelzések és az online kérdőívek válaszai is a szakmai nap sikerességét és eredményességét igazolta számunkra.

Magyar Éva
mesterpedagógus,  Bázisintézményi koordinátor