Óvodai beiratás a 2022/23-as nevelési évre

2022.03.22.

Közlemény – a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás és felvétel rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023. nevelési évre, melynek kezdőnapja 2022. szeptember 1. az óvodai beiratkozás Ajka Városi Óvoda intézményegységeibe a város teljes területéről elektronikus vagy postai levél megküldésével történik, 2022. április 27-29 között.
Jelentkezni az óvoda honlapjáról www.ajkaovoda.hu, facebook oldaláról letölthető jelentkezési lappal lehet. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot kérjük megküldeni az ovodaajka@gmail.com email címre, vagy postai úton: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka, Béke u. 6/A címre.

Az óvodakezdés első napján a szülő (gondviselő) köteles bemutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát/ a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímkártyáját, TAJ – kártyáját
– a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványát, lakcímkártyáját
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői véleményt
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozatot,
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ajka Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az óvodák a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) az alapító okiratuk szabályai szerint tudják fogadni.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodavezetőnél, Ajka Város Jegyzőjének címezve.

Az a gyermek, aki 2022. év augusztus 31.-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2022. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni! A 2022. évben augusztus 31.-ig 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő kérelmére az engedélyező szerv a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

A Jelentkezési lap letölthető: https://ajkaovoda.hu/wp-content/uploads/2022/03/jelentkezesi_lap2022-23.pdf

Ajka, 2022. március 18.

Dr. Jáger László

címzetes főjegyző

Óvodás

Ovis csoport

Óvoda

Óvodapedagógus

Lépjünk kapcsolatba!

Címünk: 8400 Ajka, Béke u. 6/A

Telefon: (06) 88/508-140

Email: ovodaajka@gmail.com

Óvodai ügyintézés: H-P: 8:00 - 16:00 óráig